رئیس هیأت:آقای جعفری

 09132757505

   نایب رئیس هیأت:خانم کیانی

 09133219792

کمیته غواصی:


 کمیته آموزش: