برگزاری آمادگی نجات غریق آقایان و بانوان جنوب استان اصفهان
بانوان در شهرستان دهاقان و آقایان در شهرستان سمیرم

قابل توجه خانمهای محترم:
 تاریخ دومین روز آمادگی در شهرستان دهاقان درقسمت بانوان 93/2/18می باشد