جناب آقای علیرضا کمالیان ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان شهرضا

هیأت نجات غریق شهرستان شهرضا از همکاری جنابعالی تشکر و قدردانی میکند .