کمیته غواصی در شهرستان شهرضا

<غواصی" گذر ازمرزهای خاکی و سفر به اعماق آب ها >

اولین دوره غواصی زیر نظر هیات نجات غریق شهرستان شهرضا در سال 1387 با مدرسی آقای مقدم در جزیره زیبای

قشم برگذار شداهداف کمیته غواصی

شناساندن رشته نوپای غواصی در شهرستان شهرضا

ایجاد انگیزه جهت ادامه فعالیت های غواصی در زمینه های صنعتی وتحقیقاتی

ایجاد اشتغال

برگزاری  دو دوره غواصی زیرنظر هیات نجات غریق شهرستان شهرضا

دوره اول بهمن 1388

دوره دوم مرداد 1389

دوره های آموزش وآشنایی با قوانین وفیزیک آب

دوره های آموزش تیوری غواصی