کمیته آموزش

اهداف کمیته

  • به روز بودن اطلاعات وعلم نجات غریق
  • آموزش در قالب کارگاههای آموزشی ازجمله:

احیا ونجات بخشی  -کارگاه حقوق ورزشی

  • ارایه جزوات و سی دی های آموزشی احیا ونجات بخشی