امید است سالی همراه با موفقیت و سربلندی داشته باشید
هیات نجات غریق شهرستان شهرضا