اسامی شرکت کنندگان در مدرسه نجات غریق بزرگسالان در بخش بانوان

خانم ندا عطایی
خانم شهناز عمادی
خانم اسما انصاریپور
خانم سمانه گلابی
خانم مریم میر شکار
خانم فهیمه موسوی
خانم فروغ برهان
خانم الهام عموهادی
خانم تکتم میرطاووسی
خانم ملیحه دادوند
خانم زهرا دادخواه
خانم نوشین عماره
خانم زهرا سلیمانی
خانم درسا سرهان
خانم اقدس مهرنیا
خانم ندا گرامی
خانم سمیه طباییان
خانم عطیه جاوری
خانم مهدیه قدیمی
خانم فاطمه نظرکی


از عزیزان شرکت کننده در  این دوره  خواهشمندیم با نظرات سازنده خود ما را یاری نمایند.