این هیات درسال 1385باریاست آقای جعفری راه اندازی شد.ایشان در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی می باشند.

خانم پارسایی نایب رییس هیات بودند و در حال حاضر خانم کیانی این سمت را عهده دار هستند.ایشان فارق تحصیل رشته 

 معماری وازمربیان وناجیان شهرستان می باشند