قابل توجه ورزشکاران محترم

ساعات کار هیأت نجات غریق شهرستان شهرضا در قسمت خانم ها:

سه شنبه ها از ساعت 13:00 -10:30 (حضوری ) وپاسخ گوی تماس های شما در روزهای زوج می باشد.

مکان :استخر دریا  

تلفن تماس

09132757505 آقای جعفری

09336040622 خانم کیانی