هیات نجات غریق شهرستان شهرضا در نظر دارد دوره مقدماتی نجات غریق در قسمت
بانوان باشرایط زیر برگزار کند:
  • دارا بودن سن حداقل 18 سال
  • داشتن دو مهارت (شنای کرال سینه -شنای قورباغه)
  • داشتن بیمه ورزشی سال 92
  • واریز مبلغ 1/500/000 ریال به شماره حساب 1531548135 به نام هیات نجات غریق شهرستان شهرضا بانک ملت
حداکثر تا تاریخ 92/11/10 ثبت نام و شروع کلاس از تاریخ 92/11/12 روزهای
زوج از ساعت  8 تا 10 صبح در استخر دریا می باشد.
(پایان کلاس تاریخ 92/12/7 می باشد.)
(به دلیل تغییر در تاریخ برگزاری دوره , پایان دوره اعلام خواهد شد